FREDAGSKLUBB I NAIN!


Fyrstkomande fredag startar me opp «Fredagsklubb i Nain» for born frå 3 til og med 7 klasse. Dette er ein møteplass der borna kan samlast til sosialt samvær saman med vener og vaksne leiarar. Her vert det varierte aktivitetar, ulike spel og hobbykrok. I løpet av kvelden vert det andakt og mat. Ta med deg vener og kom!

Fredagsklubben vert i fyrste omgang ein gong i månaden framover.