Tur for heile storfamilien i Nain

worship12Søndag 8 mai reiser me på tur.

Me reiser frå Nain kl. 11. Målet for turen er Sætervika ( leirplass i Samnanger) Der kan me utfolde oss i naturen med bl.a. klatrepark og kano, eller du kan sitte på ein benk og nyte god prat.

Det vert ei samling med song og andakt.

Mat: Me fyrer opp grillen, de tar med grillmat. Kan nokon ta med kaffimat vil me gjerne høyre frå dykk. Kaffi ordner Sætervika.

Det koster kr. 70 pr. person til Sætervika. ( vert det litt mykje så hjelper me kvarandre)

Meld deg på innan fredag 6.mai til: Grete Fjellheim Måkestad:  97655909/gretefm@hotmail.com
Irene Skjervheim: 41687880/irene.sk@online.no  eller Berit Hauge Våle 91654950/berithv@gmail.com

Velkommen!!

 

Ungdomsklubb i Nain

ungMe er godt i gong med ungdomsklubben denne våren. Me har hatt filmkveld og akekveld, ete taco og pizza. Me har leika og me har laga litt hobby.

Neste gong er førstkomande laurdag ( 9. april)  kl. 18.00-21.00. Det er mogeleg å spele Yatzi , kort, sjakk eller andre spel. Me har framme litt andre bordspel også. Andaktsstund. Bønn.

Mat er viktig så me har eit  godt måltid bak i vetlesalen. Denne gongen vert det rundstykker med godt pålegg, kakao, agurk, gulrot og dipp.

Dei neste datoane for våren er: 30 april og 28 mai.

Me har ei eigen facebookside. Der vert det lagt ut informasjon undervegs.                            Adressa er:   www.facebook.com/ungdomsklubbinain

Fredagsklubb i Nain

20160304_204943Fredagsklubben er godt i gong og me har hatt nokre gode klubbkveldar. Her er bilete av flotte ting som vart laga på påskeverkstaden. Det er stor aktivitet både i hobbykrok, med ballspel, bordspel mm. Etter eit godt måltid med pizza og grønnsaker med dipp, er det populært med Quiss. Det er ingenting å seie å innsatsen.

Me har hatt ulike tema under andaktane: Skapelsen, kvifor me feirar påske, kva vil det seie å vere ein god ven, Jesus som ven mm.

Det er flotte bor20160304_205345ne me får bli kjende med!

Dei neste fredagsklubbkveldane utover våren er:                            1 april, 22 april og 20 mai

Skaping – evolusjon?

skapingevolusjonLaurdag vert det tema-dag i Nain der tema rundt skaping og/eller evolusjon vert teke opp.

  • Kva med Bibelens truverde i møte med dette temaet?
  • Kva med Bibelens sjølvforståing i møte med vitenskapen?
  • Kva konsekvensar vil dette få for synet på korleis me ser på universet og korleis alt er vorte til? 

Jogeir Lianes vil forelesa om dette. Han er ein av forfattarane av boka «Skapelse og/eller evolusjon – Hva sier Bibelen?»  Det vert høve til spørsmål og samtale i samband med dei ulike tema som vert teke opp. Det vil også verta servert kaffi/te i pausane. Ta gjerne med niste. Dette vert ein spennande dag om eit engasjerande og viktig tema!

Jogeir Lianes vert også med på sundagsmøtet 3. april kl 17.00.

PÅSKE!

worship12

Det som kunne sjå ut som det store nederlaget då Jesus hang på krossen, viste seg å vera den store sigeren! Der avvepna Jesus djevelen og døden ved at han gjorde opp med all synd og vondskap i verda! At det han gjorde er godt nok, viste han då han stod opp påskedag! Difor kan me jubla ut:

Døden er slukt og sigeren vunnen. Død, kvar er din brodd? Død, kvar er din siger? Brodden i døden er synda, og krafta i synda er lova. Men Gud vere takk som gjev oss siger ved vår Herre Jesus Kristus! 1Kor 15:54-57

Han har frelst oss og kalla oss med eit heilagt kall, ikkje på grunn av gjerningane våre, men etter sin eigen vilje og nåde, den som er gjeven oss i Kristus Jesus frå evige tider,  og som no har vorte openberra då vår frelsar Kristus Jesus kom til jord. Han har gjort ende på døden og ført udødeleg liv fram i lyset ved evangeliet. 2Tim 1:9-10

GOD PÅSKE!

Samlingane vidare i Nain denne påska:

Palmesundag: Storsamling – Påsken i ord og tonar kl 17.00.

Skjærtorsdag: Nattverdsmøte kl. 19.30

Langfredag: Langfredagsmeditasjon kl. 19.30

1. påskedag: Heile storfamilien feirar Jesu siger kl 11.00

Velkomen!

40 dagar med mål og meining!

logo 40 dagar

Går du med spørsmål som: Kvifor i all verda er eg her? Er det noko meining, eller er det tilfeldig at eg lever og er til? Kva er i tilfelle meininga med livet?

Då kan du vera med på ei reise i 40 dagar der desse og mange fleire spørsmål vert teke opp. ”40 dagar med mål og meining” er ei spennande reise der sentrale spørsmål rundt det å vera menneske vert teke opp.

Lysbilde1Forfattaren av boka Målretta liv, Rick Warren, meiner at Bibelen gjev svar på livets mange spørsmål. Desse 40 dagane vil me gå saman for å finna Guds svar på spørsmåla som kjem opp.

Denne serien går på tre ulike plan. Kvar deltakar les eitt kapittel i boka Målretta liv kvar dag, så møtest ein i ei mindre gruppe ein gong i veka. Der samtalar ein om det ein har lese – med utgangspunkt i eit samtaleopplegg knytta til boka. Så vil det på sundsagsmøtet i Nain verta undervist om dei tema ein møter i boka.

Kvar veke har sitt hovudtema:

  1. Kvifor i all verda er eg her? – Sundag 7. februar
  2. Tilbeding – Du vart planlagd for å gleda Gud – Sundag 14. februar
  3. Fellesskap – Du vart danna for Guds familie  – Sundag 21. februar
  4. Disippelskap – Du vart skapt for å bli lik Kristus  – Sundag 28. februar
  5. Teneste – Du vart danna for å tena Gud  – Sundag 6. mars
  6. Evangelisering – Du vart skapt for eit oppdrag  – Sundag 13. mars

Oppstart vert sundag 7. februar

Påmelding og spørsmål til post@vossindremisjon.no eller tlf/sms 95242719 (Knut)

 Velkomen til ei spennande reise der du kan verta betre kjend med deg sjølv, andre menneske og Gud!

GODT NYTT ÅR!

Vil ynskja alle eit godt nytt år! Me ser med spenning og forventning på året som ligg framfor oss!  Mange ting i tida kan gjera ein uroleg, men me kan overgje alt til Jesus. Han har oversikt over alt som skjer, og har makt til å gjennomføra sin gode plan for alle menneske som vel å fylgja han.

FørebyggingLaurdag 9. januar kl. 10.00-16.00 skal me ha eit kurs i Nain som heiter: Å vera leiar; Tillit, makt og ansvar. Dette kurset tek opp temaet om det å leva i gode relasjonar med kvarandre slik at ein unngår å trø over grenser inn i andre sitt liv. Vil ha dette fokuset også med tanke på å unngå at personar vert krenka seksuelt.  Anbefalar alle til å vera med! Meir informasjn om kurset her: Førebygging

Me syng jola inn!

julEtter grautserveringa laurdag samlast me og «syng jola inn» i Nain kl 15.00. Ulike lokale song- og musikkrefter vera med å ta del med song og musikk, og det vert og god anledning til å vera med å syngja jolesongane – både gamle og nye.

Dette vert ei flott stund for liten og stor – unge og eldre! 🙂

Førjols-graut i Nain!

graut2Laurdag 12. desember er det all grunn til å leggja turen innom Nain! Frå kl 13.00-14.30 serverer me graut – og den er gratis! Kom innom og nyt god risgraut saman med andre. Så vert det også høve til å ta seg ein kopp kaffi eller te med noko attåt.