Forfatterarkiv: admin

Å kjenna Jesu kjærleik!

Love of ChristTema for vårsemesteret – Å kjenna Kristi kjærleik – er henta frå Efeserbrevet i Bibelen. Der står det i kap 3 vers 14-21:

14 Difor bøyer eg mine kne for Far, 15 han som har gjeve namn til alt som heiter far i himmel og på jord. 16 Må han som er så rik på herlegdom, styrkja dykkar indre menneske med kraft ved sin Ande. 17 Må Kristus ta bustad i hjarta dykkar ved trua og de stå rotfeste og grunnfeste i kjærleik. 18 Må de saman med alle dei heilage få styrke til å fatta breidd og lengd, høgd og djupn, 19 ja, kjenna Kristi kjærleik, som er større enn nokon kan forstå. Må de bli oppfylte med heile Guds fylde! 20 Han som verkar i oss med si kraft og kan gjera så uendeleg mykje meir enn alt det vi bed om og skjønar, 21 han vere ære i forsamlinga og i Kristus Jesus  gjennom alle slekter og i alle æver! Amen.

Me lever i denne bøna og ynskjer at dette skal prega oss som enkeltmenneske og forsamling!

 

Me syng jola inn i Nain laurdag 17. desember kl 15.00!

julEtter grautserveringa laurdag samlast me og «syng jola inn» i Nain kl 15.00. Då vil fleire vera med å ta del med song og musikk, og det vert og god anledning til å vera med å syngja jolesongane – både gamle og nye.

Dette vert ei flott stund for liten og stor – unge og eldre! 🙂

Gratis graut i Nain laurdag 17. desember

graut2Laurdag 17. desember er det all grunn til å leggja turen innom Nain! Frå kl 13.00-14.30 serverer me graut – og den er gratis! Kom innom og nyt god risgraut saman med andre. Så vert det også høve til å ta seg ein kopp kaffi eller te med noko attåt.

Ein smak av Hjertefokus

Laurdag 29. oktober arrangerer vi ein undervisningsdag om Hjertefokus,

Smak hjertefokus

eit opplegg som handlar om å ta Gud med inn i vår livshistorie og la Han få kasta sitt ljos over det som har vore med å forma oss. Slik kan vi la Guds sanningar verta våre sanningar.

Eilif Haaland, spesialist i allmennmedisin, har saman med kona Marit B. Haaland, sjuekepleiar, vore foredragshaldarar på kursa i ei årrekkje.Gjennom deira djuptgripande bibelsk-psykologiske undervisning har mange menneske fått oppleva å koma inn i ei djupare forståing av Gud, seg sjølv og sine medmenneske. Denne laurdagen er det Eilif som underviser.

Marit-og-Eilif_web

Dagen vil innehalda 6 undervisningstimar og det vil bli servert lunsj, kaffi, te og frukt undervegs.

Tidsramme 09.30-17.30.         Pris kr. 100,-. 

Påmelding innan 26. okt til:  post@vossindremisjon.no – Eller sms: 95242719

BIBEL-MARATON i NAIN!

hjerte-bibelen-620Bibelen er den mest selde og mest leste boka i verda. Denne eldgamle boka er framleis aktuell, forandrar liv og gjev håp til menneske over heile verda.  Komande veke vil heile Bibelen verta lest høgt i Nain!

Det heile startar etter møtet sundag føremiddag kl 13.00-21.00. Deretter vert det frå måndag til laurdag lest kvar dag frå klokka 09.00 om morgonen til klokka 21.00 om kvelden. Då er Nain open, og det er høve til å koma innom, setja seg ned, finna roen, ta ein kopp kaffi og høyra Bibelen lest høgt. Velkomen til eit unikt møte med bøkenes bok!

Skaping – evolusjon?

skapingevolusjonLaurdag vert det tema-dag i Nain der tema rundt skaping og/eller evolusjon vert teke opp.

  • Kva med Bibelens truverde i møte med dette temaet?
  • Kva med Bibelens sjølvforståing i møte med vitenskapen?
  • Kva konsekvensar vil dette få for synet på korleis me ser på universet og korleis alt er vorte til? 

Jogeir Lianes vil forelesa om dette. Han er ein av forfattarane av boka «Skapelse og/eller evolusjon – Hva sier Bibelen?»  Det vert høve til spørsmål og samtale i samband med dei ulike tema som vert teke opp. Det vil også verta servert kaffi/te i pausane. Ta gjerne med niste. Dette vert ein spennande dag om eit engasjerande og viktig tema!

Jogeir Lianes vert også med på sundagsmøtet 3. april kl 17.00.

PÅSKE!

worship12

Det som kunne sjå ut som det store nederlaget då Jesus hang på krossen, viste seg å vera den store sigeren! Der avvepna Jesus djevelen og døden ved at han gjorde opp med all synd og vondskap i verda! At det han gjorde er godt nok, viste han då han stod opp påskedag! Difor kan me jubla ut:

Døden er slukt og sigeren vunnen. Død, kvar er din brodd? Død, kvar er din siger? Brodden i døden er synda, og krafta i synda er lova. Men Gud vere takk som gjev oss siger ved vår Herre Jesus Kristus! 1Kor 15:54-57

Han har frelst oss og kalla oss med eit heilagt kall, ikkje på grunn av gjerningane våre, men etter sin eigen vilje og nåde, den som er gjeven oss i Kristus Jesus frå evige tider,  og som no har vorte openberra då vår frelsar Kristus Jesus kom til jord. Han har gjort ende på døden og ført udødeleg liv fram i lyset ved evangeliet. 2Tim 1:9-10

GOD PÅSKE!

Samlingane vidare i Nain denne påska:

Palmesundag: Storsamling – Påsken i ord og tonar kl 17.00.

Skjærtorsdag: Nattverdsmøte kl. 19.30

Langfredag: Langfredagsmeditasjon kl. 19.30

1. påskedag: Heile storfamilien feirar Jesu siger kl 11.00

Velkomen!

40 dagar med mål og meining!

logo 40 dagar

Går du med spørsmål som: Kvifor i all verda er eg her? Er det noko meining, eller er det tilfeldig at eg lever og er til? Kva er i tilfelle meininga med livet?

Då kan du vera med på ei reise i 40 dagar der desse og mange fleire spørsmål vert teke opp. ”40 dagar med mål og meining” er ei spennande reise der sentrale spørsmål rundt det å vera menneske vert teke opp.

Lysbilde1Forfattaren av boka Målretta liv, Rick Warren, meiner at Bibelen gjev svar på livets mange spørsmål. Desse 40 dagane vil me gå saman for å finna Guds svar på spørsmåla som kjem opp.

Denne serien går på tre ulike plan. Kvar deltakar les eitt kapittel i boka Målretta liv kvar dag, så møtest ein i ei mindre gruppe ein gong i veka. Der samtalar ein om det ein har lese – med utgangspunkt i eit samtaleopplegg knytta til boka. Så vil det på sundsagsmøtet i Nain verta undervist om dei tema ein møter i boka.

Kvar veke har sitt hovudtema:

  1. Kvifor i all verda er eg her? – Sundag 7. februar
  2. Tilbeding – Du vart planlagd for å gleda Gud – Sundag 14. februar
  3. Fellesskap – Du vart danna for Guds familie  – Sundag 21. februar
  4. Disippelskap – Du vart skapt for å bli lik Kristus  – Sundag 28. februar
  5. Teneste – Du vart danna for å tena Gud  – Sundag 6. mars
  6. Evangelisering – Du vart skapt for eit oppdrag  – Sundag 13. mars

Oppstart vert sundag 7. februar

Påmelding og spørsmål til post@vossindremisjon.no eller tlf/sms 95242719 (Knut)

 Velkomen til ei spennande reise der du kan verta betre kjend med deg sjølv, andre menneske og Gud!